خانوم ها! عجیب ترین موجودات روی زمین

خانوم ها

خانوم ها! عجیب ترین موجودات روی زمین

 

اگر او را ببوسید ، شما یک آقا نیستید

اگر او را بنویسید ، اصلاً مردنیستید

اگر از او تعریف کنید ، او فکر می کنددروغ می گوئید و قصد فریب دادن او را دارید

اگر او را ستایش نکنید ، شما پس برای چهخوبید ؟

اگر همیشه با او موافق باشید ، یک زنذلیل هستید

اگر موافق نباشید ، شما او را درک نمیکنید

اگر زیاد او را ملاقات کنید ، خیلی عجولهستید

اگر او را زیاد ملاقات نکنید ، او شمارا متهم به خیانت می کند

 اگر خوب لباس بپوشید ، بچه سوسولهستید

 اگر نپوشید ، یک پسر کودنهستید

 اگر کوشش کنید تا رابطه ای دراماتیکبسازید ، او می گوید قدر او را نمی دانید

 اگر کوشش نکنید ، او فکر می کند دوستشندارید

 اگر یک دقیقه تأخیر کنید ، او غر خواهدزد که منتظر بودن سخت است

 اگر او تأخیر کند ، خواهد گفت که اینیک روش زنانه است

 اگر مرد دیگری را ملاقات کنید ، شما ازوقتتان خوب استفاده نکرده اید

 اگر او را با خانوم دیگری ملاقات کنید، خوب این کاملاً طبیعی است آنها زن هستند

 اگر فقط گاهی او را ببوسید ، او ادعاخواهد کرد که شما کاملاً سرد هستید

 اگر زیاد او را ببوسید ، او فریادخواهد زد که دارید از او سوء استفاده می کنید

 اگر به زن دیگری خیره شوید ، شما را بهچشم چرانی متهم می کند

 اگر او به مرد دیگری خیره شود ، خواهدگفت که : آنها فقط خوش تیپ هستند

 اگر صحبت کنید ، آنها می خواهند کهشنونده باشید

 اگر شنونده باشید ، آنها می خواهند شماصحبت کنید

 

/ 0 نظر / 16 بازدید